Vesti

(Ne)transparentnost sajta opštine Prijepolje

Koliko je neka lokalna samouprava transparentna, određuje se po tome koliko su javnosti dostupne informacije o njenom radu. Učešće građana u procesu donošenja odluka nije moguće ako nisu dovoljno infomisani o radu lokalne samouprave, a ukoliko rad javne uprave nije transparentan, to dovodi do povećanja mogućnosti pojave korupcije. Organizacija „Transparentnost Srbija“ odredila je 86 indikatora transparentnosti koji pokazuju da li neke stvari postoje na sajtovima, da li postoje u praksi i u uslužnim centrima. Analizirali smo, koliko je lokalna samouprava u Prijepolju i informacijama koje postavlja na sajt transparentna prema postavljenim indikatorima.

Kada je u pitanju Rad Skupštine, jedan od postavljenih indikatora je da li su odluke koje usvajaju Skupština i Opštinsko veće,objavljene i dostupne na sajtu? Odluke koje usvaja Skupština opštine Prijepolje nalaze se na sajtu u skeniranim Službenim glasnicima,i da biste došli do neke informacije, morate svaki pojedinačno da otvarate, jer su imenovani samo brojem i godinom. Na sajtu se ne obajvljuju ni predlozi akata pre razmatranja na sednici skupštine, ne objavljuje se ni dnevni red za narednu sednicu, kao ni rezulati glasanja, što su takođe postavljeni indikatori transparentnosti.

Što se tiče Odluka Opštinskog veća, poslednja objavljena je od novembra 2014. godine, mada se ni pre toga nije bila ustalila praksa redovnog postavljanja na sajt.

Preporuka za veću transparentost rada ovih organa je postojanje posebne stranice posvećene aktivnostima Skupštine i veća.

Iz 2014. godine je i Plan i izvršenje budžeta, tačnije, ova praksa započeta je u januaru 2014., a u aprilu iste godine prekinuta. Javne rasprave o budžetu protekle dve godine nije ni bilo, pa tako na sajtu nema ni poziva na javnu raspravu, kao ni objavljene i razmatrane revizije završnog budžeta. Jedan od retkih ispunjenih indikatora iz oblasti budžeta je objavljivanje budžeta za tekuću godinu.

U oblasti Lokalna samouprava i građani, postavljeni su indikatori: da li na sajtu postoje mehanizmi za prijavu korupcije? Da li na sajtu postoji opcija da građaći prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona? Na oba pitanja kada je u pitanju sajt opštine Prijepolje odgovor je ne.

Što se tiče oblasti Slobodan pristup informacijama, na sajtu opštine Prijepolje postoji poseban odeljak za to. Ime osobe odgovorne za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja nije ažurirano, odnosno, lice koje je ranije bilo imenovano više nije ni zaposleno u opštinskoj upravi. Takođe, ni link koji bi trebalo da pojasni proceduru podnošenja zahteva nije u funkciji.

U grupi Javne nabavke odgovor je potvrdan na postavljeni indikator da li na sajtu postoji stranica posvećena javnim nabavkama, ali je odgovor odričan na postavljeno pitanje da li su na sajtu ili u informatoru obavljeni podaci o sprovedenim JN u proteklih 12 meseci? Upoređujući javne nabavke objavljene na sajtu Opštine Prijepolje i Portalu javnih nabavki, uočava se da na sajtu opštine izostaje obajvljivanje javnih poziva za većinu javnih nabavki.

U grupi Informator o radu neki od indikatora za transparentnost su da je Informator objavljen na sajtu i da je ažuriran u poslednja tri meseca i da sadrži aktuelan godišnji plan javnih nabavki. Poslednji put Informator o radu ažuriran je juna 2017. godine i ne sadrži plan javnih nabavki. Poslednji objavljeni plan javnih nabavki na sajtu je za 2016. godinu.

U grupi Javne rasprave i javni konkursi neki od idikatora su: da li su na sajtu objavljeni konkursi/rezultati konkursa za dodelu sredstava medijima u poslednjih 12 meseci, kao i konkursi/rezultati konkursa za za dodelu sredstava NVO i da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji projekata NVO/medija koje je finansirala opština? Na prva dva pitanja može se odgovoriti potvrdno, ali nema odgovora na treće pitanje, odnosno, kako je trošen novac u okviru tih istih projekata. Javnosti ta informacija na sajtu nije dostupna.

Kada bi se sada radilo bodovonje svih kategorija, kao što je organizacija „Transparentnost Srbija“ radila 2015. godine, zasigurno da opština Prijepolje ne bi bila bolje rangirana na tabeli nego tada. Naime, Prijepolje se našlo na 55 mestu među 145 gradova i opština u Srbiji po Indeksu transparentnosti lokalne samouprave. Poređenja radi, susedna opština Nova Varoš bila je na 12, a Priboj na 43 mestu.

Video prilog možete pogledati ovde.