Televizija Forum

Integracije EU na lokalu

Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu.

Period realizacije projekta je od od 1. januara do 31. oktobra 2022. a područje implementacije su opštine i gradovi Zlatiborskog okruga, Jugozapadne i Centralne Srbije.

Televizija Forum je TV stanica civilnog sektora osnovana 2008. godine sa ciljem da se rodna ravnopravnost, problemi žena, njihovo stvaralaštvo učine medijski vidljivijim. Nastala je aktivnošću UG Forum žena Prijepolja i prva je TV stanica civilnog sektora na Balkanu koju su osnovale žene. Kao stanica civilnog sektora, TV Forum programske sadržaje emituje svakodnevno i ima za cilj da informiše, senzibiliše i edukuje javnost za brojna pitanja od javnog značaja. TV Forum ima 10 zaposlenih, 6 žena i 4 muškarca.

Specifični cilj 1: Jačanje podrške građana i građanki Prijepolja i regiona evropskim integracijama kroz informisanje o specifičnim benefitima tog procesa na njihov svakodnevni život.

Specifični cilj 2: Doprinos unapređenju rodne ravnopravnosti kroz veću vidljivost specifičnih problema građanki i građana Prijepolja

Specifični cilj 3: Bolje pozicioniranje, brendiranje i povećanje vidljivosti TV Forum u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou

Rezultat 1: Objavljeno po 20 tv priloga i tekstova,10 video klipova, 10 tizera i održano 5 debata o evropskim integracijama i benefitima tog procesa za građane i građanke

Rezultat 2: Objavljeno 5 video klipova o situacijama i problemima sa kojima se suočavaju žene svakodnevno, a koji bi mogli i trebalo da budu rešavani uz podršku Saveta za rodnu ravnopravnost

Rezultat 3: TV Forum tehnički osposobljen za realizaciju emisija sa sagovornicima/ama preko raznih platformi i linka

Ukupno je u okviru projekta planirano 70 medijskih sadržaja.

Po 20 TV priloga i tekstova za portal biće urađeno iz različitih oblasti u kontekstu EU integracija i primene standarda na lokalu

 Video klipovi za društvene mreže – ukupno 15. Iz različitih oblasti u kontekstu EU integracija i primene standarda na lokalu biće urađeno 10 video klipova, a 5 ćemo posvetiti pitanjima rodne ravnopravnosti i Savetu za RR. Video klipove ćemo promovisati na društvenim mrežama kako bi doprli do što većeg broja ljudi.

Objavićemo i 10 tizera na društvenim mrežama u vezi sa video klipovima i prilozima

Organizovaćemo 5 TV debata. Kao gosti u studiju biće pozvani eminentni stručnjaci, predstavnici vlasti i aktivisti civilnog društva, novinari, a imaćemo i sagovornike koje ćemo uključivati putem linka... Gostima u debatama gledaoci i gledateljke Televizije Forum imaće priliku da postave pitanje. Debata će biti snimljena i postavljena na društvene mreže.


 


Vesti