Vesti

Kreće KOMS Karavan - „Učestvuj aktivno!“

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) se od svog nastanka bavi pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih. Neki od problema koji su prepoznati tokom prethodnih godina su:

 • Nedovoljna aktivnost mladih u lokalnim zajednicama;
 • Nedovoljna zastupljenost mladih u procesima donošenja oduka i kreiranju javnih politika;
 • Nepostojanje kontinuiranog i strukturiranog dijaloga između subjekata omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • Nedovoljna umreženost i manjak saradnje u omladinskom civilnom sektoru;

KOMS je shodno ovim problemima razvio Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama sa posebnim akcentom na participaciju u okviru obrazovnih ustanova (škole i fakulteti), tela i organa jedinica lokalne samouprave i planira da aktivno zagovara njihovu implementaciju. Ova kampanja će se baviti formiranjem (tamo gde ne postoje) i radom (tamo gde postoje, ali nisu funkcionalni) đačkih i studentskih parlamenata, saveta za mlade, lokalnih krovnih organizacija mladih, omladinskih foruma i dr. KOMS će publikovati preporuke za uvođenje minimuma standarda, koje će potom biti distribuirane i promovisane u jedinicama lokalne samouprave.  

KOMS informiše mlade o mogućnostima za aktivno učešće i važnosti uključivanja u javne debate, procese donošenja odluka, kao i praćenje procesa evrointegracija.

Kampanja „Učestvuj aktivno!“ kreće u vidu KOMS Karavana! 


Termini tribina i sastanaka sa donosiocima odluka u lokalnim zajednicama po Srbiji:

 • 11.9.2017. Beograd
 • 12.9.2017. Sremska Mitrovica
 • 13.9.2017. Zrenjanin
 • 14.9.2017. Kruševac
 • 15.9.2017. Subotica
 • 18.9.2017. Vršac
 • 20.9.2017. Raška
 • 21.9.2017. Požarevac
 • 22.9.2017. Kraljevo
 • 25.9.2017. Pančevo

Rad KOMS-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Sve publikacije KOMS-a nalaze se u odeljku Biblioteka.