Podrinjski antikorupcijski tim

„Korupcija u zaštiti životne sredine - tako stoje stvari”

PAKT i RZAV promovišu i podstiču organizacije na saradnju i učlanjenje u novoosnovanu Koaliciju organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine. Kroz rad Koalicije i promotivne aktivnosti, kao i nove kanale komunikacije partnerske organizacije će raditi na povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu životne sredine i medija u analizi i praćenju antikorupcijskih politika, ali i o značaju suzbijanja korupcije u životnoj sredini. Kroz koalicioni rad, potenciraće se na unapređenju saradnje građanskog društva i javnog sektora u cilju formulacije i predstavljanja preporuka za poglavlja 23 i 27. Očekivani rezultati vezani su za povećanje broja članica Koalicije organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine, podignute kapacitete organizacija civilnog društva i medija i primenljive mehanizme u praćenju i analizi antikorupcijskih politika. Veći kapaciteti povećaće i legitimnost NGO na polju antikorupcijskih politika koje bi kroz argumentovan dijalog sa donosiocima odluka uticali na primenu i izmenu postojećih politika. Aktivnosti su vezane za nastavak istraživanja (pribavljanja dokumentacije) na polju nekontrolisane i nelegalne eksploatacije, stanja otpadnih voda, izgradnje hidroelektrana, nepropisnog skladištenja opasnih materija, nekontrolisane seče šuma i sumnjivih požara, divljih deponija i funkcionisanja sanitarnih smetlišta. Na osnovu nalaza iz istraživanja biće izrađene preporuke za promenu politika u ovoj oblasti koje će sa istraživačkim pričama i analizom primene postojećih politika biti predstavljene u završnoj publikaciji „Tako stoje stvari – korupcija u zaštiti životne sredine“. Planira se i predlaganje izmene sektorskih zakona iz obrađivanih oblasti. Partnerske organizacije i u ovom ciklusu kroz jedan seminar i jedan dvodnevni okrugli sto, žele da dodatno podignu kapacitete organizacija sa kojima sarađuju u koaliciji, ali i da okupe nove članice i uključe ih u proaktivni monitoring. Promocija rezultata projektnih istraživanja obavljaće se ovog puta kroz ulične akcije i medijske nastupe.

 

Podrinjski Anti Korupcijski Tim osnovano je 2013. godine sa ciljem borbe protiv korupcije u javnim finansijama, zaštite ljudskih i ekoloških prava svih građana Srbije. Neki od osnivača već su imali dugogodišnja iskustva u toj borbi i radu u civilnom sektoru. PAKT je članica Koalicije za nadzor javnih finansija i svoje aktivnosti obavlja u smeru borbe protiv korupcije i građanskog monitoringa javnih finansija, javnih nabavki, državne pomoći i zaštite konkurencije. U okviru web stranice organizacije PAKT funkcioniše i portal PAKT Info prvenstveno orijentisan na istraživačke priče i teme koje se bave javnim finansijama.

Udruženje Rzav-God save Rzav iz Arilja već dugi niz godina bavi se zaštitom životne sredine i partner je na ovom projektu.

Projektni Tim : Miroslav Mijatović (projekt menadžer), Ksenija Bošković (prvi koordinator - istraživač), Nataša Milivojević (drugi koordinator - istraživač), Dušan Filipović (istraživač) i Vladan Ilić (istraživač) .

Aktivnosti:

 • Nastavak istraživanja o pojavnim oblicima korupcije o oblasti zaštite životne sredine;
 • Izrada istraživačkih priča;
 • Javno zagovaranje – sastanci sa donosiocima odluka;
 • Tematski seminar o metodologiji monitoringa pojavnih oblika korupcije u životnoj sredini;
 • Okrugli sto mreže organizacija i Koalicije;
 • Proaktivno uključivanje u postupak  Procene uticaja projekata na životnu sredinu; 
 • Promocija projektnih aktivnosti i nalaza putem uličnih akcija;
 • Analiza i izrada preporuka;
 • Izrada predloga za izmene Zakona;
 • Izrada i štampa završne publikacije „Korupcija u zaštiti životne sredine – tako stoje stvari“.

Rezultati:

 • 1.Proširena Kolacije organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine u cilju efikasnijeg sprovođenja antikorupcijskih politika u oblasti zaštite životne sredine; 
 • 2. Povećani kapaciteti organizacija civilnog društva i medija i razvijeni mehanizmi u praćenju i analizi antikorupcijskih politika u oblasti ZŽS. 
 • 3. Povećan legitimitet organizacija civilnog društva na području antikorupcijskih politika u procesu pregovara za Poglavlja 23 i 27 i pojačani argumentovani dijalog sa donosiocima odluka.

Vesti