RES Fondacija

Dobra klima za razvoj - učešće lokalnih samouprava i civilnog društva u kreiranju nacionalne klimatske politike u procesu pristupanja EU

Projektom je predviđen niz od četiri dijaloga sa predstavnicima najnerazvijenih lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva iz tih opština na temu stvaranja klimatske politike u Republici Srbiji u uslovima procesa pridruživanja EU. Na takav način se potpomaže stvaranje okvira u kome lokalne samouprave i civilno društvo partnerski zagovaraju neophodnu klimatsku politiku u procesu pristupanja EU, što je i specifični cilj ovog projekta.

RES fondacija je osnovana 2015. godine dogovorom troje profesionalaca iz oblasti javnih politika sa dugogodišnjim iskustvom u upravljanju velikim razvojnim projektima u međunarodnim organizacijama i državnim organima. Osnovni cilj RES fondacije je podsticanje održivog razvoja otpornih zajednica kroz uspostavljanje partnerstava između svih zainteresovanih strana uključujući privatni sektor, javni sektor i civilno društvo. RES fondacija približava temu klimatske politike u razgovorima sa predstavnicima lokalnih samouprava i organizacijama civilnog društva stavljajući u prvi plan oblasti poput energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, energetskog menadžmenta i uzajamne saglasnosti različitih politika u prvi plan.

U periodu od aprila do septembra 2017. godine, RES fondacija će održati četiri regionalne panel diskusije. Održavanju ovih diskusija će prethoditi priprema informacionih paketa za lokalne samouprave i organizacije civilinog društva koji će da sadrže: a) okvir EU i nacionalnih politika u kojima nastaje Klimatska strategija, b) značaj tog okvira za lokalnu samoupravu i c) način na koji lokalna samouprava može da utiče na nastajanje tog okvira.

Panel diskusije će obezbediti da se ciljne grupe još detaljnije upoznaju sa problematikom i da u interakciji sa predstavnicima RES fondacije, SKGO i resornog ministarstva izlože svoje viđenje glavnih prioriteta vezanih za javnu politiku u ovoj oblasti, a gledano iz ugla lokalne zajednice.

Zaključci sa diskusija pripremljeni i podeljeni sa resornim ministarstvom u procesu izrade Klimatske strategije će omogućiti kodifikaciju sakupljenog znanja, informacija i pogleda. Ovako kodifikovan materijal će biti i javno dostupan preko web stranice RES fondacije, nove platforme Dobra energija, društvenih mreža i drugih kanala za deljenje informacija.

Jednostavni i razumljivi video materijali koji će biti pripremljeni nakon ovih diskusija potpomoći će kontinuirano upoznavanje zainteresovanih strana sa ovim složenim temama.