Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Građanski za demokratske reforme: javno o javnim politikama - glasno protiv korupcije

Opšti cilj programa koji će biti realizovan u periodu 2017-2019. je doprinos građanskog društva demokratskim reformama koje se odvijaju kroz proces evropskih integracija, aktivnom borbom protiv korupcije i zalaganjem za unapređenje nivoa transparentnosti rada organa javne vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou.

Specifični ciljevi su:

1. Jačanje kapaciteta i legitimiteta organizacija građanskog društva za učešće u borbi za suzbijanje korupcije i podizanje transparentnosti u oblastima javnih nabavki, politike konkurencije i državne pomoći i životne sredine (poglavlja 5, 8  i 27 u procesu pristupanja Republike Srbije EU);

2. Uspostavljanje i unapređenje mehanizama građanskog monitoringa primene politika, zakona i praksi usmerenih na suzbijanje korupcije i podizanje nivoa transparentnosti na lokalnom i nacionalnom nivou i izveštavanja o stvarnom stanju u pregovaračkim poglavljima 5 - Javne nabavke, 8 - Politika konkurencije i državne pomoći i 27 - Životna sredina.

3. Produbljivanje stepena razumevanja javnosti i uspostavljanje kontinuirane međusektorske javne debate o značaju transparentnosti i borbe protiv korupcije za demokratsku reformu društva, koja vodi ka podizanju kvaliteta života građana i pristupanje Srbije EU.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava jedna je od vodećih antikorupcijskih organizacija u Republici Srbiji. Osnovan je 2000. godine u Prokuplju, kao odgovor na nagomilane društvene probleme proistekle iz višedecenijskog nedostatka političkih i ekonomskih sloboda. Nakon godina uspešnih projekata na lokalnom i regionalnom nivou, od 2005. godine Toplički centar širi svoje aktivnosti na nacionalni nivo, preuzimajući vodeću ulogu u Koaliciji za nadzor javnih finansija, najvećoj mreži organizacija građanskog društva za borbu protiv korupcije u Srbiji. Ciljevi oko kojih su se okupili aktivisti Topličkog centra za demoktatiju i ljudska prava su: promocija vrednosti demokratskog društva, osnaživanje demokratskih institucija, borba protiv korupcije i zloupotreba u javnom sektoru, zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda, podizanje nivoa građanskog aktivizma i podrška društvenom razvoju.

Aktivnosti na projektu:

Obrazovne aktivnosti, usmerene na jačanje kapaciteta lokalnih organizacija građanskog društva i drugih zainteresovanih aktera (medija i drugih uticajnih aktera) za praćenje politika, strategija, zakona i mera usmerenih na borbu protiv korupcije i podizanje nivoa transparentnosti i odgovornosti organa javne vlasti, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 5, 8 i 27. Ova aktivnost usmerena je na podizanje znanja i veština odabranih učesnika za praćenje stanja u navedenim oblastima, izradu analiza politika, zakona i mera, formulisanje preporuka i konkretnih predloga za unapređenje stanja i eliminisanje negativnih posledica na lokalnom i nacionalnom nivou;

Dizajniranje i primena metodologije građanskog monitoringa politika, strategija, zakona i mera u navedenim oblastima. Ova aktivnost, koja se bazira na do sada koncipiranim i primenjenim metodologijama Koalicije za nadzor javnih finansija, podrazumeva praćenje, analizu, izradu izveštaja i formulisanje preporuka za unapređenje nivoa transparentnosti i borbe protiv korupcije u oblastima obuhvaćenim poglavljima 5, 8 i 27. Aktivnost, između ostalog, obuhvata prikupljanje dokaza i izradu studija slučaja koje ilustruju stanje vezano za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom i nacionalnom nivou. Krajnji proizvod monitoringa će stručnoj i opštoj javnosti, lokalnim i nacionalnim vlastima i partnerima iz EU ponuditi autentičnu analizu stanja i predloge  za rešenje postojećih problema, ukorenjene u građanskom društvu i lokalnoj praksi;

Javno zagovaranje promena i predlaganje preporuka je aktivnost koja obuhvata intenzivnu komunikaciju sa donosiocima odluka lokalnog i nacionalnog nivoa, predstavnicima nadležnih skupštinskih odbora, ministarstava, nezavisnih regulatornih i kontrolnih tela, srpskog pregovaračkog tima, Delegacijom EU u Republici Srbiji. Ova aktivnost podrazumeva predstavljanje nalaza, preporuka i predloga koji proizilaze iz građanskog monitoringa;

Podizanje vidljivosti projektnih sadržaja je skup aktivnosti usmerenih direktno ka građanima. Ovaj set, koji podrazumeva štampanje i distribuciju publikacija, izradu video sadržaja, učešće u TV emisijama, ažuriranje veb portala, aktivnosti na društvenim mrežama i učešće na javnim događajima, osmišljen je u cilju produbljivanja razumevanja javnosti za pitanje demokratskih reformi i evropskih integracija. Skup aktivnosti usmeren je na pridobijanje podrške šire javnosti i specifičnih zainteresovanih strana za promene koje vode ka podizanju nivoa transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti, što za posledicu ima podizanje kvaliteta života građana. 

Očekivani rezultati u trogodišnjem periodu su:

1. Ojačani kapaciteti i legitimitet organizacija građanskog društva za zastupanje interesa građana i dijalog sa javnim vlastima u procesu donošenja odluka u periodu pristupanja Republike Srbije EU;

2. Podignut nivo kvaliteta učešća organizacija građanskog društva u procesima donošenja odluka organa javne vlasti usmerenih na suzbijanje korupcije i podizanje nivoa transparentnosti na lokalnom i nacionalnom nivou u pregovaračkim poglavljima 5, 8 i 27;

3. Kreirane i javnosti i donosiocima odluka predstavljene analize i preporuke za unapređenje politika, strategija, zakona i praksi vezanih za suzbijanje korupcije i podizanje transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti u navedenim oblastima;

4. Podignut nivo razumevanja građana o značaju procesa evropskih integracija za podizanje kvaliteta života, i o ulozi građanskog društva u procesima demokratskih reformi i pristupanja Republike Srbije EU.