Edukativni centar - Kruševac

„Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada“

Projekat „Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada“ ima za cilj da pruži doprinos procesu evropskih integracija Srbije i dostizanja EU standarda u oblasti karijernog razvoja, unapređivanja zapošljivosti i boljem pristupu mladih tržištu rada.

Projekat se realizuje u periodu od decembra 2017. do kraja septembra 2018. godine, kroz unapređenje kapaciteta partnerskih organizacija da se bave jačanjem uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija, podizanje informisanosti lokalnih aktera u Rasinskom i Nišavskom okrugu o procesu evropskih integracija u oblastima koje se tiču karijernog razvoja, zapošljivosti i učešća mladih u procesima donošenja odluka i podsticanje javne debate i iniciranje aktivnog uključivanja lokalnih aktera u procese kreiranja i implementacije javnih politika i praksi u skladu sa izrađenim preporukama.

Projekat realizuje udruženje građana Edukativni centar – Kruševac koje se strateški bavi podrškom aktivnom učešću mladih u društvenom životu (http://eumladi.ec.org.rs) i u skladu sa tim jedan pravac svog delovanja realizuje u oblasti karijernog razvoja i jačanja zapošljivosti mladih (www.eckarijera.rs).

Partner na projektu je udruženje građana Proaktiv iz Niša.

Aktivnosti:

Tromodularna obuka partnerskih organizacija za unapređenje kapaciteta partnerskih organizacija za bavljenje ciljanim temama

Javne debate za uključivanje svih relevantnih aktera u dijalog i aktivno učestvovanje lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija u oblastima koje se tiču zapošljavanja i mladih.

Mapiranje lokalnih javnih politika i praksi kao i relevantnih lokalnih aktera koje se tiču mladih i zapošljavanja. 

EU mladi – Info dani su javni događaji za uspostavljanje direktne komunikacije sa građanima i podizanja vidljivosti tema koje se tiču mladih i zapošljavanja.

Izrada tematskih izveštaja sa preporukama u okviru četiri teme koje obuhvataju Karijerno vođenje i savetovanje, Obuke i praktične veštine zapošljavanja/samozapošljavanja, EU paket garancija za mlade i Rodna ravnopravnost, mladi i zapošljavanje.

WEB platforma EU mladi

EU mladi - On line Bilten

Tokom projekta biće urađeno mapiranje lokalnih politika i praksi u Rasinskom i Nišavskom okrugu koje se tiču mladih i zapošljavanja, izrađena četiri tematska izveštaja sa preporukama i pokrenuta javna debata za unapređenje stanja iz ovih oblasti i njihovom uticaju na mlade i zapošljavanje.

Institucionalna podrška će ojačati kapacitete partnerskih organizacija za pokretanje javnog dijaloga i zagovaranje u lokalnim zajednicama u oblastima karijernog razvoja i unapređivanja zapošljivosti mladih. 

Vesti