Državna uprava i lokalna samouprava

U ovom delu se nalaze zakoni i strategije koje se odnose na rad javne uprave i jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Poslovnik Vlade

Službeni glasnik Republike Srbije br. 61/2006, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013, 76/2014, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Službeni glasnik Republike Srbije br. 80/92, 45/2016, 98/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 92 2016

Zakon o javnim agencijama

Službeni glasnik Republike Srbije br. 18/2005, 81/2005, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2005

Zakon o ministarstvima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017 Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2014, 2015, 2017

Bela knjiga o upravljanju na evropskom nivou

Službeni glasnik Evropske unije br. C 287/2001, Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2001

Zakon o državnim službenicima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), Beograd, Republika Srbija, 2005, 2007, 2008, 2009, 2014, 2017

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

Službeni glasnik Republike Srbije br. 34/2001, 62/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2001, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014, 2016

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik Republike Srbije br. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014

Zakon o javnim preduzećima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 15/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2016

Zakon o državnoj upravi

Službeni glasnik Republike Srbije br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2005, 2007, 2010, 2014

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

Službeni glasnik br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US, Beograd, Republika Srbija, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015

Zakon o lokalnoj samoupravi

Službeni glasnik Republike Srbije br. 129/2007, 83/2014, 101/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2007, 2014, 2016

Zakon o lokalnim izborima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 129/2007, 34/2010, 54/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2007, 2010, 2011

Zakon o glavnom gradu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 129/2007, 83/2014, 101/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2007, 2014, 2016

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Službeni glasnik Republike Srbije br. 129/2007, 18/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2007, 2016

Zakon o upravnim sporovima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 111/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009

Zakon o javnoj svojini

Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 i 108/2016 i 113/2017, Beograd, Republika Srbija, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017

Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi

Službeni glasnik Republike Srbije br. 70/2007, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2007

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Službeni glasnik Republike Srbije 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon i 96/2017 - usklađeni din. izn.), Beograd, Republika Srbija, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017

Zaključak 05 Broj: 021-3092/2015, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2015

Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji

Službeni glasnik Republike Srbije br. 9/2014, 42/2014, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2014

Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2015. do 2018. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 107/2015, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2015

Preporuka Saveta ministara Saveta Evrope o učešću građana u lokalnom javnom životu

Savet ministara Saveta Evrope, Savet Evrope, Strazbur, Republika Francuska, 2001