Finansije

U ovom delu se nalaze zakoni i uputstva kojima se uređuju finansije državnih ustanova i fizičkih i pravnih lica u Republici Srbiji.

Zakon o javnim nabavkama

Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2012, 2015

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Službeni glasnik Republike Srbije br. br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 13/2018 - usklađeni din. izn.), Beograd, Republika Srbija, 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Službeni glasnik Republike Srbije br. br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017), Beograd, Republika Srbija, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

Zakon o porezu na dohodak građana

Službeni glasnik Republike Srbije br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 - usklađeni din. izn, Beograd, Republika Srbija, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije, br. 113/2017, Beograd, Republika Srbija, 2017

Zakon o budžetu za 2017. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 99/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2016

Zakon o budžetu za 2016. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 103/2015, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2015

Zakon o budžetu za 2015. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 142/2014, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2014

Zakon o budžetu za 2014. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 110/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih osobođenja kod poreza na dodati vrednost sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Službeni glasnik Republike Srbije br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, Ministarstvo finansija, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2012, 2015

Uputstvo za oslobađanje od poreza na dodatu vrednost projekata finansiranih iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć, Komponenta 2 – prekogranična saradnja

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, Kancelarija za evropske integracije, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010