Evropske integracije

U ovom delu se nalaze međunarodni sporazumi, zakoni, izveštaji, smernice i strategije koje se odnose na proces evropske integracije Republike Srbije.

Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Službeni glasnik Republike Srbije, 71/2015, Beograd, Republika Srbija, 2015

Odluka o osnivanju koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbiji Evropskoj Uniji

Službeni glasnik Republike Srbije 79/14, Beograd, Republika Srbija, 2014

Evropa 2020: Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta

Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2010

Strategija Evropske unije za dunavsku regiju

Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2010

Pregovarački okvir Evropske unije za Republiku Srbiju

Sastanak na nivou ministara na kom se otvara Međuvladina konferencija o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2014

Smernice Evropske unije za podršku civilnom društvu u zemljama proširenja za period od 2014. do 2020. godine

Generalni direktorat za proširenje, Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2013

Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta o ulozi civilnog društva u odnosima Evropska unija - Srbija

Sibjan, Jonuc, Lehner, Kristof, Evropski ekonomski i socijalni komitet, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2012

Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta o jačanju transparentnosti i inkluzivnosti procesa pristupanja Evropskoj uniji

Škrabalo, Marina, Evropski ekonomski i socijalni komitet, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2014

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi

Službeni glasnik Republike Srbije br. 88/2007, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2007

Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć za period 2014-2017. godine sa projekcijama do 2020. godine

Kancelarija za evropske integracije, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije za period od 2013. do 2016. godine

Kancelarija za evropske integracije, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Zaključak o prihvatanju plana pripreme prve revizije Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Kancelarija za evropske integracije, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Izveštaj Evropske komisije o Republici Srbiji za 2018. godinu

Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2018

Izveštaj Evropske komisije o Republici Srbiji za 2016. godinu

Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2016

Izveštaj Evropske komisije o Republici Srbiji za 2015. godinu

Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2015

Izveštaj Evropske komisije o Republici Srbiji za 2014. godinu

Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2014

Izveštaj Evropske komisije o Republici Srbiji za 2013. godinu

Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2013

Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Službeni glasnik Republike Srbije br. 93/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011