Ljudska prava

U ovom delu se nalaze zakoni kojima se uređuje pitanje ljudskih prava u Republici Srbiji.

Opšta deklaracija o ljudskim pravima

Rezolucija br. 217/III, Organizacija Ujedinjenih nacija, Njujork, Savezna država Njujork, Sjedinjene Američke Države, 1948

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Službeni glasnik Državne zajednice Srbije i Crne Gore br. 9/2003, 5/2005 i 7/2005, i Službeni glasnik Republike Srbije, 12/2010 i 10/2015, Vlada Državne zajednice Srbije i Crne Gore, Beograd, Državna zajednica Srbija i Crna Gora, 2003 i Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010, 2015

Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Službeni glasnik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije br. 7/1971, Izvršno veće Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Beograd, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, 1971

Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Službeni glasnik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije br. 7/1971, Izvršno veće Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Beograd, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, 1971

Zakon o javnom okupljanju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 6/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2016

Zakon o zabrani diskriminacije

Službeni glasnik Republike Srbije br. 22/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Repubika Srbija, 2009

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije

Službeni glasnik Republike Srbije br. 60/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013