Dobra klima za razvoj

RES Fondacija

Projektom je predviđen niz od četiri dijaloga sa predstavnicima najnerazvijenih lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva iz tih opština na temu stvaranja klimatske politike u Republici Srbiji u uslovima procesa pridruživanja EU. Na takav način se potpomaže stvaranje okvira u kome lokalne samouprave i civilno društvo partnerski zagovaraju neophodnu klimatsku politiku u procesu pristupanja EU, što je i specifični cilj ovog projekta.

Održavanju ovih diskusija će prethoditi priprema informacionih paketa za lokalne samouprave i organizacije civilinog društva koji će da sadrže: a) okvir EU i nacionalnih politika u kojima nastaje Klimatska strategija, b) značaj tog okvira za lokalnu samoupravu i c) način na koji lokalna samouprava može da utiče na nastajanje tog okvira.