EVROFORUM

Fondacija 021

Projekat „EVROFORUM” želi da uspostavi i podrži praksu dijaloga (kroz šest tribina na temu EU integracija), u kojoj više različitih grupa građana mogu da učestvuju, sa ciljem veće transparentnosti i preuzimanja odgovornosti.  

Opšti cilj projekta jeste povećano učešće građana u reformskom procesu Srbije, čiji je cilj približavanje standardima EU.

Očekivani rezultat projekta jeste unapređenje kapaciteta za javno debatovanje donosilaca/sprovodilaca, predstavnika OCD i građana.

Projekat želi da ustanovi, podrži, forsira praksu dijaloga u kome korisnici, u interesu građana i demokratizacije društva, učestvuju argumentovano i razložno, unapređujući transparentnost i odgovornost. Javne debate treba da osvetle pojave i da ukažu na to kako bi određene oblasti mogle da budu unapređene, ako bi se uvažavali stavovi organizacija civilnog društva i neposredno građana.

Na ovaj način, ne samo da jača svest građana o suštini reformskog kursa, nego i njihova sposobnost za konstruktivnu javnu debatu u kojoj se iznose stavovi koji se brane činjenicama. Tako građani dobijaju šansu da traže objašnjenja za teme koje im nisu jasne. S druge strane, oni koji predlažu i donose odluke dobijaju realnu predstavu o tome šta građani od njih očekuju.