GLAS MLADIH U DEMOKRATSKIM PROCESIMA

Krovna organizacija mladih Srbije

Na ovom projektu KOMS ima za cilj da napravi prvi alternativni godišnji izveštaj o poziciji mladih ljudi u Srbiji prikupljajući relevantne informacije za ocenu potencijalnih rešenja. Rezultati će biti korišćeni i za pisani doprinos KOMS-a Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU, kao i za razvijanje minimalnih standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. Izrada alternativnog izveštaja unapredila bi kvalitet doprinosa koji KOMS daje u različitim procesima u kojima učestvuje, uključujući i proces pristupanja Srbije EU, što bi dodatno ojačalo poziciju KOMS-a i legitimitet u zastupanju interesa mladih.

KOMS će zatim zagovarati za unapređenje ponuđenih rešenja, kao i za uvođenje mehanizma strukturiranog dijaloga (koji se u zemljama Evropske Unije vrlo uspešno primenjuje) pri izradi Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za mlade. Ova podrška bi omogućila kreiranje novih mehanizama za dijalog sa vlastima na lokalnom i nacionalnom nivou i samim tim ostvarivanje većeg uticaja lokalnih zajednica na demokratski razvoj i unapredila kvalitet javne debate

Takođe, KOMS će raditi na informisanju mladih ljudi o prilikama za participaciju, aktivizam i učešće u civilnom društvu što vodi ka većoj uključenosti ove ciljne grupe u sve demokratske procese u društvu i državi.