GRAĐANSKI ZA DEMOKRATSKE REFORME: JAVNO JAVNIM POLITIKAMA - GLASNO PROTIV KORUPCIJE

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Opšti cilj programa koji će biti realizovan u periodu 2017-2019. je doprinos građanskog društva demokratskim reformama koje se odvijaju kroz proces evropskih integracija, aktivnom borbom protiv korupcije i zalaganjem za unapređenje nivoa transparentnosti rada organa javne vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou.

Specifični ciljevi su:

  • Jačanje kapaciteta i legitimiteta organizacija građanskog društva za učešće u borbi za suzbijanje korupcije i podizanje transparentnosti u oblastima javnih nabavki, politike konkurencije i državne pomoći i životne sredine (poglavlja 5, 8  i 27 u procesu pristupanja Republike Srbije EU);
  • Uspostavljanje i unapređenje mehanizama građanskog monitoringa primene politika, zakona i praksi usmerenih na suzbijanje korupcije i podizanje nivoa transparentnosti na lokalnom i nacionalnom nivou i izveštavanja o stvarnom stanju u pregovaračkim poglavljima 5 - Javne nabavke, 8 - Politika konkurencije i državne pomoći i 27 - Životna sredina.
  • Produbljivanje stepena razumevanja javnosti i uspostavljanje kontinuirane međusektorske javne debate o značaju transparentnosti i borbe protiv korupcije za demokratsku reformu društva, koja vodi ka podizanju kvaliteta života građana i pristupanje Srbije EU.