Lokalne zajednice po meri mladih: Odlučionice 2.0 – otvorene prijave!

Odlučionice su program Krovne organizacije mladih Srbije koji se realizuje u sklopu projekta Glas mladih u procesima donošenja odluka. Program Odlučionice se realizuje kroz primenu mehanizma EU dijaloga sa mladima na lokalnom nivou, koji se sprovodi u svim državama članicama Evropske unije. EU dijalog sa mladima je jedan od ključnih mehanizama koji omogućava mladima da uspostave komunikaciju sa ,,odraslima'' (donosiocima odluka) na nivou Evropske unije. EU dijalog sa mladi

Perspektiva nastavnika – obrazovanje u periodu pandemije

Fokus grupa sa nastavnicima i nastavnicama na temu izazova u obrazovnom sistemu u periodu pandemije održana je 3.marta 2021. godine u Užicu. Namera je bila da se konsultuju ključni akteri obrazovno-vaspitnog procesa kako bi se markirali osnovni izazovi u procesu obrazovanja tokom pandemije, ali i predlozi za njihovo prevazilaženje.