Položaj osoba sa invaliditetom tokom Covid-19 pandemije u kontekstu pridruživanja EU

Pojedine ustanove, odnosno njihovi rukovodioci, su dodatno ugrozili sigurnost korisnika smeštaja, postupajući suprotno preporukama Svetske zdravstvene organizacije, Saveta Evrope i drugih međunarodnih tela. Ovi međunarodni subjekti su naglašavali potrebu za izmeštanjem korisnika iz kolektivnih smeštaja, ali i značaj boravka na otvorenom prostoru i na suncu, kao i značaj fizičke aktivnosti za očuvanje imuniteta i mentalnog zdravlja.

Pravo na obrazovanje i Covid-19 - Šta kažu požeški srednjoškolci?

U Požegi je u dve srednje škole sprovedeno anketiranje na temu sprovodjena nastave u uslovima ograničenja zbog pandemije COVID 19.

Predstavljanje publikacije Priručnik o EU fondovima

Pridružite se predstavljanju publikacije o EU fondovima, 14.septembra od 12.00 do 12.45, uživo na našoj Facebook stranici @MDRISerbia.

Položaj i prava mladih i dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta u kontekstu evropskih integracija

U partnerskoj saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta, Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta je organizovalo nekoliko aktivnosti.

Prezentacija petog alternativnog izveštaja Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

Održana je ZOOM prezentacija petog alternativnog izveštaj Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji za 19 saradnika organizacija civilnog društva koje rade sa i za decu, 25.08.2020.

Vladimir Međak: Lokalni mediji imaju veliku ulogu u objektivnom izveštavanju o Evropskoj uniji

Evropske integracije nisu tema koja je zastupljena u lokalnim medijima u velikoj meri. Кako bi doprinelo da se to stanje promeni, Udruženje Forum žena Prijepolja je za predstavnike lokalnih medija organizovao onlajn radionicu “EU integracije i lokalni mediji – Napredne tehnike istraživanja i prikupljanja podataka”.

Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji - peti alternativni izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta

Užički centar za prava deteta je izradio peti alternativni izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta. Na ovaj način uspostavljen je stalni mehanizam praćenja implementacije AP 23, segmenta u vezi sa pravima deteta.

Mladi iz omladinskog kluba Užičkog centra za prava deteta mapirali resurse za socijalno uključivanje dece u lokalnoj zajednici

Važno je da mladi uzmu učešće u praćenju mera predviđenih akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23.

SEMINAR/RADIONICA KAZNA RADA U JAVNOM INTERESU

Na Divčibarama je 26. i 27. juna, u organizaciji Odbora VA, održan je seminar/radionica kazna Rada u javnom interesu.

Održan regionalni sastanak o EU dijalogu sa mladima

Krovna organizacija mladih Srbije je 12. juna organizovala regionalni sastanak o EU dijalogu sa mladima, u saradnji sa Mrežom mladih Hrvatske i Krovnih organizacijom mladih Slovenije. Sastanku su prisustvovali brojni relevatni akteri, institucije i organizacije. Zaključci sa sastanka su da je neophodna bolja i bliža saradnja svih aktera kako bi se unapredila participacija mladih i dijalog svih relevatnih aktera u ovoj oblasti.